Spring naar content

Leerlingenvervoer aanvragen 2024-2025 (uitgebreid)

Stap 1 van 29

 • Voordat u begint

 • Met dit formulier vraagt u leerlingenvervoer aan voor het schooljaar 2024-2025.

  Zo werkt het

  • Voor de toekenning van leerlingenvervoer, gaan wij uit van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor de leerling.
  • Een aanvraag voor het nieuwe schooljaar moet u voor 1 juni indienen. Dient u uw aanvraag na 1 juni in? Dan kunnen wij helaas niet garanderen dat uw zoon of dochter met ingang van het nieuwe schooljaar gebruik kan maken van het leerlingenvervoer.
  • Binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag (en eventueel benodigde bijlagen) ontvangen, nemen wij een beslissing. Indien nodig kunnen wij de beslissing op uw aanvraag met 4 weken uitstellen. Van dat uitstel informeren wij u schriftelijk. Vervolgens sturen wij u een brief waarin wij de beslissing op uw aanvraag mededelen.
  • In de brief leest u waarom wij uw aanvraag toekennen of afwijzen. Ook staat daarin of u een bijdrage moet betalen en hoe de betaling van de vergoeding of het vervoer van de leerling plaatsvindt.
  • Als u tijdens het schooljaar een aanvraag indient, nemen wij binnen 8 weken (of eventueel na uitstel met 4 weken, binnen 12 weken) een beslissing.
  • Wij kennen leerlingenvervoer niet achteraf toe. De datum van ontvangst van uw aanvraag is in principe de aanvangsdatum voor vervoer.
  • Zonder beschikking kunt u geen beroep doen op het leerlingenvervoer voor uw kind(eren).

  Geef wijzigingen direct door

  • U moet wijzigingen gedurende het schooljaar direct schriftelijk aan de gemeente doorgeven. Als u door een wijziging geen recht meer heeft op vergoeding, kan de gemeente de vergoeding van u terugvorderen.

  Dit heeft u nodig

  • Uw DigiD-inloggegevens
  • Uw rekeningnummer (indien van toepassing)
  • (Adres)gegevens van de school
  • Bij (speciaal) basisonderwijs én een gecorrigeerd verzamelinkomen van minder dan € 29.700,-: digitale versie, foto of scan van IB-60 formulier met verzamelinkomen (peiljaar 2022) van u en uw eventuele echtgeno(o)t(e) of partner. Gratis op te vragen bij de Belastingdienst: 0800-0543.
  • Bij speciaal onderwijs én wanneer begeleiding of aangepast vervoer voor de leerling noodzakelijk is: een toelaatbaarheidsverklaring (digitaal, foto of scan) van het samenwerkingsverband waartoe de school behoort, met eventuele aanvullende medische verklaringen.

  Heeft u de gevraagde bijlagen niet digitaal, dan kunt u deze ook per post nasturen.

  Tot slot

  • Velden met een * zijn verplicht.
  • Bent u langer dan 15 minuten bezig met het invullen van de aanvraag, dan krijgt u een melding waarmee u uw sessie kunt verlengen.

  Privacy

  Bent u benieuwd hoe wij met uw gegevens omgaan? Lees dan onze privacyverklaring (link opent in nieuw venster).

 • Correspondentie

 • Correspondentie
  Wilt u het antwoord op deze aanvraag graag per e-mail ontvangen? Vul dan “Ja” in bij de vraag Digitaal antwoord. Let op, u moet dan wel een geldig e-mailadres invullen.
 • Gegevens aanvrager

 • Onder het begrip ‘aanvrager’ verstaan we: ouders, voogden of verzorgers van leerlingen. Wanneer de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, kan de leerling zelf het aanvraagformulier invullen.
 • Het IBAN-nummer vindt u op uw (digitale) rekeningafschriften en/of op uw pas. Maak daarbij onderscheid tussen kleine letters en hoofdletters en gebruik geen spaties.
 • Gegevens leerling

 • Een vergoeding voor leerlingenvervoer moet worden aangevraagd in de gemeente waarin de leerling daadwerkelijk verblijft.

  U vult per kind een apart formulier in.

 • Hier vult de officiële naam van de leerling in zoals bekend bij de burgerlijke stand.
  Het adres van de woning is het adres waar de leerling feitelijk verblijft en van waaruit hij/zij de school bezoekt. Dit kan soms anders zijn dan het adres waarop de leerling ingeschreven staat.
 • Adres leerling

 • Gegevens aanvraag

 • De kosten van weekeinde- of vakantievervoer worden vergoed wanneer de leerling in een internaat of pleeggezin verblijft, met het oog op het volgen van passend (voortgezet) speciaal onderwijs. Als er andere redenen voor het verblijf zijn, bijvoorbeeld sociale of medische redenen, dan komen de kosten van het vervoer niet voor vergoeding in aanmerking.

 • Aangepast vervoer

 • Gewenste ingangsdatum

 • Wanneer u een aanvraag voor vervoer indient voor 1 juni, is de ingangsdatum de start van het nieuwe schooljaar.

  Wanneer u de aanvraag indient na 1 juni, garanderen wij niet dat de ingangsdatum de start van het nieuwe schooljaar is. Wij nemen de beslissing op uw aanvraag binnen 8 weken.

  Als het een aanvraag gedurende het schooljaar betreft is de ingangsdatum zo mogelijk de door u verzochte datum, echter kan deze datum niet achteraf zijn. De datum van ontvangst is dan in principe de aanvangsdatum.

  Houd u er rekening mee dat de verwerking van uw aanvraag tijd kost. Dien uw aanvraag daarom tijdig in.

 • DD slash MM slash JJJJ
 • Gegevens school (of dependance)

 • Lestijden

 • Is er op een dag geen les, vul dan bij aanvangs- en eindtijd 00 (twee keer een nul) in.

 • Maandag

 • :
 • :
 • Dinsdag

 • :
 • :
 • Woensdag

 • :
 • :
 • Donderdag

 • :
 • :
 • Vrijdag

 • :
 • :
 • Afstand tot school

 • Als er sprake is van toekenning van het vervoer van een leerling dan betreft dit de afstand tussen de woning van de leerling en de voor de leerling dichtstbijzijnde toegankelijke school, tenzij vervoer naar een verder weg gelegen school voor de gemeente minder kosten met zich mee zou brengen en u met het vervoer instemt.

  Onder ‘toegankelijke school’ verstaan wij de school van de gewenste godsdienstige of levensbeschouwelijke richting. (onder richting wordt verstaan: de godsdienstige of levensbeschouwelijke inslag van een school. Een onderwijskundige richting, bijvoorbeeld Jenaplan of Montessori-onderwijs, is hierop niet van toepassing)

  De dichtstbijzijnde toegankelijke school wil niet zeggen dat de leerling die school ook daadwerkelijk moet bezoeken, maar de leerling kan in principe tot die school worden toegelaten. Voor het bezoeken van een school voor speciaal basisonderwijs of voor (voortgezet) speciaal onderwijs geldt tevens dat het de school is van het soort onderwijs waarop de leerling is aangewezen.

 • Is er dichter bij uw woning een soortgelijke school gelegen dan naar waar u het vervoer aanvraagt? In dat geval moet u schriftelijk een verklaring bijvoegen waarin u gemotiveerd uw bezwaren aangeeft tegen deze school. Pas dan beslissen wij over het toekennen of afwijzen van het leerlingenvervoer.

 • Bezwaar tegen dichterbij gelegen scholen

 • Schoolsoort

 • (Voortgezet) speciaal onderwijs

 • ​Het (voortgezet) speciaal onderwijs is verdeeld in 4 clusters:

  • Cluster 1: scholen voor visueel gehandicapte kinderen of meervoudig gehandicapte kinderen met deze handicap;
  • Cluster 2: scholen voor dove kinderen, slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden, of meervoudig gehandicapte kinderen met één van deze handicaps;
  • Cluster 3: scholen voor lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap of meervoudig gehandicapte kinderen met één van deze handicaps;
  • Cluster 4: scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap en onderwijs aan kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten.
 • Toelaatbaarheidsverklaring (voortgezet) speciaal onderwijs

 • Wanneer begeleiding van de leerling of aangepast vervoer voor de leerling noodzakelijk is, moet u bij de aanvraag een verklaring van het samenwerkingsverband waartoe de school die de leerling bezoekt of gaat bezoeken behoort, bijvoegen.

  Aan het eind van dit formulier kunt u de bijlage toevoegen. U kunt de bijlage ook per post nasturen.

 • (Speciaal) basisonderwijs

 • Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs

 • Wanneer begeleiding van de leerling of aangepast vervoer voor de leerling noodzakelijk is, moet u bij de aanvraag een verklaring van het samenwerkingsverband waartoe de school die de leerling bezoekt of gaat bezoeken behoort, bijvoegen.

  Aan het eind van dit formulier kunt u de bijlage toevoegen. U kunt de bijlage ook per post nasturen.

 • Eigen bijdrage (speciaal) basisonderwijs

 • U dient de inkomensgegevens aan de gemeente te overleggen in verband met het eventueel heffen van een drempelbedrag. Dit drempelbedrag bedraagt de kosten van het openbaar vervoer over de eerste 6 kilometer (gerekend vanaf de woning / de school), indien het (gecorrigeerd) verzamelinkomen van u (en uw partner) meer bedraagt dan € 29.700,- per jaar (peiljaar 2022). Het drempelbedrag is € 630,- per leerling per schooljaar.

  Tevens kunnen wij aan u een draagkrachtafhankelijke bijdrage vragen, wanneer de afstand tussen de woning en de school meer dan 20 kilometer bedraagt. Bij het bepalen van de afstand tussen de woning en de school gaan wij uit van de kortste, voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg.

 • IB-60 formulier verzamelinkomen

 • U geeft aan dat het verzamelinkomen minder is dan de inkomensgrens van € 29.700,-.

  Om het gezinsinkomen te kunnen bepalen dient u een IB-60 formulier van uzelf en, indien aanwezig, van uw echtgeno(o)t(e)/partner te overleggen (peiljaar 2022). Dit formulier waarop het (gecorrigeerd) inkomen staat vermeld kunt u gratis opvragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543.

  Als u dit niet als bijlage toevoegt, gaat de gemeente ervan uit dat het totale verzamelinkomen hoger is dan € 29.700,- en brengen wij u het drempelbedrag van € 630,- per kind in rekening als dit voor u van toepassing is.

 • Drempelbedrag

 • U geeft aan dat het verzamelinkomen meer is dan de inkomensgrens van € 29.700,-. Afhankelijk van het soort vervoer moet u mogelijk een drempelbedrag betalen van € 630,- per kind.

 • Vervoer per fiets

  Onder een fiets kan ook een driewieler of tandem worden verstaan.
 • Toelichting

 • Openbaar vervoer

 • Openbaar vervoer met begeleiding

 • Heeft u een leerling die een school voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, een speciale school voor basisonderwijs of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoekt? Dan kunt u ook in aanmerking komen voor een vergoeding voor een begeleider in het openbaar vervoer. U moet dan wel aantonen dat de leerling niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te maken.

  In geval van een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap, waardoor begeleiding noodzakelijk is, moet u zo nodig medische verklaringen meezenden.

  Het kan voorkomen dat de gemeente u uitnodigt voor een medische keuring van uw kind.

 • Aangepast vervoer

 • Eigen vervoer

 • U wenst de leerling zelf te vervoeren. U maakt echter niet automatisch aanspraak op eigen vervoer. Het college moet hiervoor toestemming geven, waarbij het mag uitgaan van de goedkoopste adequate voorziening. Tevens moet u aangeven hoeveel leerlingen u vervoert en of u bereid bent leerlingen uit andere gezinnen te vervoeren.

 • Bijlagen

 • Bijlagen per post

 • U wilt de bijlage(n) per post sturen. Stuur aan: Gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

  Doe een brief bij de bijlagen. Zet in de brief uw naam en adres en vermeld dat het bijlagen zijn bij de aanvraag leerlingenvervoer die u via de website heeft verstuurd.

  Vermeld daarbij het referentienummer dat vermeld staat in de e-mail die u na verzending van het formulier toegestuurd krijgt.

 • Bijlagen digitaal

 • Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 8 MB, Max. aantal bestanden: 5.
  • Opmerkingen

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.